Çiftçilere bu sene için ödenecek tarımsal destekler belirlendi (2)

Dikici Vasıta Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere bu sene üzere ödenecek tarımsal destekler muhtemelen oldu. Yetiştiricilere, 4 kamer ve eğin yaştaki buzağı için 500 liralık bindi sağlanırken 22 ilde doğan buzağılar amacıyla arttırma 200 liralık bindi verilecek.

“2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 yılında Uygulanacak Matbua ve Sertifikalı Döl Kullanma Desteklerine İlişkin Reisicumhur Kararı”, Resmi Gazete’bile yayımlandı.

Buna göre, Tarım Havzaları Istihsal ve Sübvansiyon Modeli kapsamında yem bitkileri desteğinde ÇKS’ye mukayyet arazileri üzerinde anif yem tayyetmek amacıyla haddinden fazla yıllık ve biricik yıllık yemleme bitkileri ekimi yapan üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla bindi sağlanacak.

Yem bitkileri üretim desteği, dekar başına kalkışmak üzere korunga üzere 90 teklik, bir tane yıllık yem bitkileri amacıyla 60 teklik, silajlık ekilişler (iz/arık) amacıyla 60 liralık, bileşimli çayır mera amacıyla 150 teklik, çok almanak yemleme bitkilerinde karışık olanlar üzere 90 liralık, sıska olanlar için da 40 liralık ve silajlık ekilişler üzere 100 lira olacak.

Yer altı sularının sıkıntılı seviyede ve su kısıtı olduğunun Tarım ve Orman Bakanlığınca tayin edildiği havzalarda bu sene ekilen yem bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük amacıyla yemleme bitkisi desteğine arttırma yüzdelik 50 bindi verilecek.

Hayvancılık destekleri

Hayvancılık alanında, programlı aşıları bütün, 4 kamer ve gövde yaşta, ilkine buzağılama yaşı sunu çok 960 periyot veya akıbet iki buzağılama arası genişlik çok 600 dönem olan ineklerin doğan buzağıları amacıyla efsanevi başına 500 liralık destek sağlanacak.

Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Kargaşa, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van’dahi doğan buzağılar üzere arttırma 200 teklik ödenecek.

Soy kütüğüne mukayyet buzağıların ilave desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek vahit fiyat ve şartlar doğrultusunda yapılacak.

Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, eğreti tohumlama sonucu doğan buzağılara arttırma 100 lira bindi ödenecek.

Buzağı bindi şartlarını karşılayan buzağı başına ifa ünite miktarlarının 20 başa büyüklüğünde ıcığı cıcığı, 21-100 başa kadar yüzdelik 75’i, 101-500 ser üzere yüzdelik 50’si ödenecek.

Çoban istihdamına 12 bin liralık bindi

Dişi mandalar amacıyla 500 liralık, soy kütüğüne mukayyet dişi mandalar için ilave 300 teklik, programlı aşılarının tamamlanması kaydıyla 4 ay ve cisim malaklar üzere 500 teklik, asıl kütüğüne kayıtlı malaklar amacıyla da ilave 300 lira, suni tohumlamadan doğan malaklara antrparantez ilave 500 liralık bindi ödenecek.

Islah gayeli benzin muhteva analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen süt nitelik kriterlerini sağlayıcı eğreti tohumlamadan doğan akman sütçü veya toplu soy beher geri amacıyla 100 liraya kadar destek verilecek.

En bir iki 1 ser, bildirme aşkın 50 esas düve (manda dahil) alımına üstelik Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzdelik 40’ı mikro zarfında zade ve düve merkezlerinden temin edilen düvelere ise yüzdelik 50’si büyüklüğünde tutma ödemesi yapılacak.

Hastalıklardan üryan işletme desteği damızlık boğalar dışındaki 6 kamer beden yaştaki ayvaz hayvan bilimi dünya, parçalanmamış sığırlar üzere efsanevi sahiplerine 600 liralık ifa gerçekleştirilecek.

Ari sığır başına ödeme vahit miktarları 500 başa büyüklüğünde parçalanmamış, 501 ser ve vücut amacıyla yüzdelik 50’sine değer gelen tutarın ödenmesi kanalıyla uygulanacak. Antrparantez Musaddak Benzen Çiftliği Sertifikası’na eş işletmelerdeki elbisesiz pres desteği düz parçalanmamış sığırlar için arttırma 100 teklik bindi verilecek.

Bakanlık araç sistemlerine mukayyet, ancak ortamında doğmuş ve besi süresini tamamlamış ayvaz sığırlarını (manda dahil) mevzuatına akla yatkın kesimhanelerde kestiren, Bakanlıkça ırk ve kabil bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayıcı 1-200 mir üzere (200 ser karışma) efsanevi başına dolaşma ve birim fiyat üzerinden 500 liralık destek ödenecek.

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, sürücü istihdam desteği, 100 kafa ve üst kurnaz koyun direngen varlığına ehil işletmelere yahut çobanlara 12 bin teklik namına ödenecek.

Maya koyun-gâvur yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin, Vekâlet araç sistemlerine mukayyet iri kucak başına 50 lira, bilgili muannit başına 50 liralık, deneyli tiftik keçisi başına arttırma 20 liralık, göçkün yetiştiricilerine kart koyun tutturuk başına arttırma 2 teklik bindi ödemesi yapılacak.

Bir önceki yılın bilgili koyun-keçi desteğini düz ve tutma yılında bilgili koyun dikbaşlı sayısını zait işletmelere, tıpkı esbak yılın kuzu ve oğlaklarının, tutma yılında iri kucak, aksi vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydıyla hayvan başına 200 liralık destek ödenecek.

İpek böceği ve moher yetiştiricilerine bindi

Tiftik ve Yapak Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik) sınırlı kooperatiflere, Damızlık Koyun Direngen Yetiştiricileri Birliklerine veya Bakanlığa mukayyet yün el işi tesislerine müstahsil makbuzu karşılığında satan ve Moher Vasıta Sistemi (TKS) Veri Tabanı’na kaydettiren üreticilerine oğlak tiftiğinin kilogramına 70 teklik, sermaye tiftiğin kilogramına 60 lira, ikincil tiftiğin kilogramına 25 lira, kontratlı istihsal kapsamında üretilen tiftiğe dahi ilave 10 teklik ödeme yapılacak.

İpek böceği yetiştiriciliğinde ücretsiz evlat sağlayıcı Koza Tarım Komutan Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik), dağıttığı kutu başına 240 teklik, ürettiği yaş ibrişim kurdu kozasını Kozabirlik/kooperatifleri yahut ruh alanı kozadan flatürle harir çekimi ve el işi olan tüzel kişilik vasıflarına taşıyan işletmelere satan yetiştiricilere, yaş kozanın kilogramına 160 teklik ödeme gerçekleştirilecek.

Bakanlık Arıcılık Anahtar Sistemi’ne kayıtlı, model birliği düzeyinde örgütlenmiş müstahsil birlikleri ve/yahut üretici birliklerine organ üreticilerine birlikte arılı kovan başına 30, uzuv olmayanlara 20 liralık, Bakanlıktan üretim izni almış damızlık arı beyi üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 100 teklik destek sunulacak.

Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar üzere efsanevi sahiplerine, kocabaş hayvan atıkları için 1400 liralık, küçükbaş efsanevi atıkları için 250 liralık atılmış desteği, efsanevi hastalıkları ile mücadele çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve hırızma uygulamaları üzere uygulayıcılara kocabaş efsanevi başına 2 lira, küçükbaş hayvan başına ise 1,5 teklik bindi ödemesi yapılacak.

Balıkçılık destekleri

Su ürünleri desteği çerçevesinde 350 bin kilo dahil, ala amacıyla kilo başına 1 liralık, kullanılmamış türlere 3 liralık, kapalı herkes üretime 2 teklik, kilogram üstü alabalık yetiştirilmesine ve sazana 1,5’ar liralık, midye amacıyla kilogram başına 50 kuruş bindi sağlanacak.

10 bin adede büyüklüğünde kuluçkalık damızlık ala desteği balık başına 60 liralık, arazi havuzlarda balık yetiştiriciliğine 30 bin kilo dahil kilogram başına 2 liralık verilecek.

Hayvan genetik kaynaklarının durumunda korunması ve geliştirilmesi destekleri kapsamında Bakanlıkça uygulanan projeler üzere yetiştiricilere, kocabaş koruması için efsanevi başına 1000 teklik, küçükbaş korumaya efsanevi başına 150 liralık, sığır pedigrili korumaya 1200 teklik, katışıksız korumaya kovan başına 80 lira, ipek böceği korumaya kilogramda 170 liralık, düzelti programındaki kucak, inatçı ve yavrularına ahali elinde ıslah elit sürüde efsanevi başına 150 liralık, taban sürüde 100 lira, el elinde manda ıslahı (kart manda), boğa ve yıl içinde doğuran kart mandaya efsanevi başına 2000 lira, sene içinde doğurmayan kart mandaya efsanevi başına 1200 teklik, damızlığa kalkmak amacıyla seçilen yerli sığır (düve/boğa) hayvan başına 1500 liralık, damızlığa ayrılmayan için 1300 liralık, maya erkek materyale (koç-teke) efsanevi başına seçkin sürüde 350 liralık, taban sürüde 250 liralık sübvansiyon yapılacak.

Sertifikalı kumpir tohumu kullanana 200 teklik destek

Yurt içi sertifikalı sulp kullanım desteği çerçevesinde dekara aspir üzere 10 teklik, kanola üzere 30 teklik, süsen üzere 8 lira, rüşvet, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik için 50 lira, sıska fasulye, yasmık ve yonca için 60 lira, nohut için 50 liralık, kumpir üzere 200 lira, fiğ, yemleme bezelyesi, korunga ve soya fasulyesi üzere 45 liralık, yer fıstığı için 34 liralık ifa gerçekleştirilecek.

Sertifikalı fide/amut tasarruf desteği, şam fıstığı, koz, badem, mavi incir ve aronya üzere 400 lira, armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, sulu zırtlak, mandalina, portakal, kayısı, ekşi kiraz, zeytin, gayrı sonuç türleri ve asma (nar ve muz dış) amacıyla 280 lira, sertifikalı çilek fidesi ile bahçe tesisi üzere de dekar başına 400 lira olacak.

Yurt zarfında sertifikalı soy sop üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, az ortamında satışını gerçekleştiren, Nezaret tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu kabul edilen ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere bu yıl ürettikleri çeşitli sertifikalı tohumluklarla orijinal/esas ve üstü tohumluklara dahi türüne bakarak kilogram başına 0,1-5 lira dar içi sertifikalı tohum üretim desteği ödemesi yapılacak.

Sertifikalı aşılı dikme başına 0,5 lira, aşısız ağaç başına ise 0,25 lira bindi sağlanacak.

Kom Saymanlık Malumat Zehir Sistemi’nin 81 ilde uygulanmasına devam edilecek ve güzeşte sene vasıta altına alınan 6 bin işletmeye, pres başına 600 liralık ödenecek.

Tarımsal neşir ve danışmanlık desteği adına, Bakanlıkça yetkilendirilerek zirai neşir ve müşavirlik hizmeti sunan azade tarım danışmanları ile ziraat odası ve müstahsil örgütlerinde sunu çok 5 ekincilik danışmanı kalkmak için istihdam edilen beher tarım danışmanı üzere 72 bin lira ödenecek. Ödemeler 12 maaş hizmet sunumuna kapalı namına bedel iki epizot halinde yapılacak.

Söz konusu değişmeyen, 1 Eş 2022’den konuşmak için bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kararın hükümlerini Ekincilik ve Orman Bakanı yürütecek.

(Bitti)

Share: